چیلر اسکرول آب خنک ACM

 

چیلر اسکرول هواخنک ACM

چیلر اسکرال هواخنک ACM

 

چیلر آب خنک اسکرال آب خنک ACM

 

نمونه پروژه های اجراشده :